Salgs- og leveringsbetingelser for H Emballage Aps

 

 1. Betingelsernes gyldighed:
  • Betingelserne er gældende for alle bestillinger indgået med H-Emballage ApS medmindre andet er skriftligt aftalt med køber.

 

 1. Tilbud og ordrebekræftelse:
  • Tilbud er først bindende ved modtagelse af en ordrebekræftelse.
  • Stemmer H-Emballage ApS ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber reklamere via e-mail senest 2 arbejdsdage efter ordrebekræftelsens modtagelse. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

 

 1. Priser:
  • Alle priser er baseret på danske kroner ekskl. moms og eventuelle andre offentlige afgifter, medmindre andet fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse. Køber er indtil leveringen forpligtet til at acceptere ændringer i moms- og afgiftssatser, kurser, toldsatser, fragtrater, råvarepriser eller overenskomstbestemte arbejdslønninger.

 

 1. Levering:
  • Medmindre andet er angivet i tilbud og ordrebekræftelse, er de oplyste priser baseret på “ex works” levering, jf. Inco-terms (ab fabrik) og fragtomkostningen pålægges faktura.
  • For specialordrer, fremstillet efter købers specifikation, er H Emballage ApS berettiget til at levere og fakturere som følger:
   • Leveringer op til 3000 stk.: med en afvigelse på +/- 20 %
   • Leveringer fra 3001 stk.: med en afvigelse på +/- 10 %
  • Levering indenfor 3 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstermin skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering, således at en sådan udskydelse ikke giver køber ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser overfor H-Emballage ApS. Herudover suspenderes H Emballage ApS’ leveringstid i tilfælde af strejke, lockout, brand, vandskade, maskinskade, manglende drivkraft, krig i ind- og udland, svigtende råvaretilførsel eller andre tilsvarende leveringsvanskeligheder og force majeure. Såfremt de nævnte hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke eller kun under uforholdsmæssige omkostninger kan afhjælpes, forbeholder H-Emballage Aps sig ret til at annullere ordren.
  • Ved forgæves levering eller hvis levering ikke har været mulig grundet utilstrækkelige adgangsforhold hos modtager, faktureres køber eventuelle omkostninger relateret til forgæves kørsel, ventetid eller ny levering.
  • Ved omlæsning til mindre biler pga. svære tilkørselsforhold tillægges gebyr.
  • Værktøjer til produktion af kundespecifikke produkter, herunder stanseforme, lakklichéer, prægeklichéer med flere, er H-Emballages ejendom indtil de er betalt af kunden. Ønskes værktøjer udleveret til kunden, debiteres fragtomkostninger plus et gebyr på 1500 DKK for pakning og håndtering af disse. Komponenter til værktøjer som H-Emballage selv stiller til rådighed, herunder 1mm stanseplade, fræste matricer med mere, forbliver H-Emballage’s ejendom og kan derfor ikke udleveres.

 

 1. Betaling:
  • Der betales kontant ved leveringen medmindre andet er skriftligt aftalt eller angivet i fakturaen.
  • Ved betaling efter betalingstidspunktet beregner H-Emballage ApS en morarente, som udgør 1,5 % pr. påbegyndt måned fra fakturaens forfaldsdato. For udskrivning af rentefaktura beregnes yderligere et gebyr på kr. 250,00.
  • Hvis H-Emballage ApS vurderer, at købers betalingsevne er forringet efter meddelelse af ordrebekræftelse, er H-Emballage ApS berettiget til at kræve, som betingelse for ordrens udførelse, at køber efter H Emballage ApS’ valg stiller sikkerhed for købesummens betaling eller forudbetaler købesummen.
 1. Ejendomsforbehold mv.:
  • De solgte varer forbliver H-Emballage ApS’ ejendom indtil købesummen er betalt i sin helhed.
  • Klichéer og værktøjer opbevares i 2 år efter seneste anvendelsestidspunkt.
  • Alle tekniske oplysninger, tegninger, specifikationer m.m. som udarbejdes inden ordre er H-Emballages ejendom og må ikke benyttes af kunden eller 3 part, med mindre der er givet skriftlig tilladelse til dette af H-Emballage.
  • Ved udførelse af underleverandør arbejde, hæfter H-Emballage for eget arbejde. Såfremt der opstår reklamationer hvormed det med sikkerhed kan angives at H-Emballage har ydet skade på kundens materialer, henvises der til pkt 8.6
 1. Produktinformation:
  • Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, om produktets funktion og anvendelse samt andre tekniske data om varen, som ikke er skriftligt bekræftet i aftalen med køber, er alene vejledende og uforbindende for H Emballage ApS.

 

 1. Mangler og reklamationer:
  • Mangler, som opdages eller burde være opdaget i forbindelse med undersøgelsen ved levering, skal straks meddeles skriftligt til H-Emballage ApS. Køber må ikke foretage sig noget med den vare, hvorover der reklameres, før en eventuel reklamation er afklaret med H Emballage ApS.
  • Det påhviler køber ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om leverancen er i overensstemmelse med det bestilte, herunder, at der ved levering af produktet undersøges, om der er synlige skader på varerne. Ved synlige skader forstås væltede paller, mærker eller slagmærker på varerne eller emballagen samt vandskader. Sådanne skader skal altid noteres på fragtdokumentet.
  • Ved manglende kolli, hvor det vælges at modtage varer med synlige skader, samt ved levering senere end aftalt, skal følgende noteres på fragtdokumenterne:
   • at varerne er modtaget senere end aftalt, skriv tidspunkt
   • eventuelle synlige skader, beskriv skaden
   • bilens registreringsnummer
  • Derudover skal fragtmanden underskrive med læsbart navn på fragtdokumenterne som dokumentation. Ved synlige skader dokumenteres dette hvor muligt med et foto inden aflæsning. Køber skal notere på fragtbrevet, at forsendelsen er modtaget med forbehold.
  • Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor H-Emballage ApS, kan køber ikke senere gøre den gældende.
  • Såfremt H-Emballage ApS hæfter for en mangel, foretager H Emballage ApS efter eget valg afhjælpning ved udbedring af manglen eller omlevering. En sådan afhjælpning finder sted snarest efter, at H Emballage ApS har modtaget varen retur fra køber. Herudover kan køber ikke rejse krav mod H Emballage ApS i anledning af fejl og mangler ved varerne, uanset om købers tab direkte eller indirekte er forårsaget af fejl og mangler ved varen. Det præciseres således, at H-Emballage ApS ansvar ingensinde omfatter ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet direkte tab. Endvidere præciseres det, at H-Emballage ApS’ eventuelle erstatningspligt ikke kan overstige den fakturerede værdi.

 

 1. Produktansvar:
  • H-Emballage ApS er ansvarlig for skade på personer og ting som følge af mangler ved de leverede varer, i det omfang ansvaret følger gældende lovregler om produktansvar. H-Emballage ApS hæfter dog ikke for skade af fast ejendom eller løsøre, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader). H-Emballage ApS kan herudover ikke gøres ansvarlig for driftstab, avance eller andet indirekte tab i anledning af produktansvar.

 

 1. Tvister og lovvalg:
  • Eventuelle uoverensstemmelser mellem køber og H-Emballage ApS, som ikke kan afklares ved forhandling, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- & Handelsretten i København. I det omfang H-Emballage ApS måtte blive pålagt et ansvar over for tredjemand, som skyldes forhold hos køber, er køber forpligtiget til at holde H-Emballage ApS skadesløs. Køber er samtidig forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet modH-Emballage ApS.